Harmonie

Eis Geschicht

1908 - D'Jugend vu Schëtter feiert hannert dem Thelenhaus (Archiv Jean Jost)

D’Iddi, eng Musek ze grënnen, koum haaptsächlech vun zwéi Mann, déi Schetter virun eppes klenges méi wéi 100 Joer als nei Heemecht gewielt haten – de Jean ARENDT, Wiert zu Alschëtter, an den Nic. SCHULLER, deen als Chef-poseur beim GL (Société des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg) am Barrièreshaischen zu Schëtter gewunnt huet. Déi zwéi waren Aktivmember vun der Fanfare vu Leideleng resp. Lëntgen.

 

Den 19. Februar 1908 hunn se sech mat enger Rei jonger Leit zu Schëtter, am Café Schummers (beim Mattes) versammelt, fir eng Museksgesellschaft ze grënnen.

1910 - Virum Café Zenk (Café Reicher)
1937 - Virum Museksbau zu Schëtter

Et war eng Zäit, wou no an no, de Wuelstand an eis Dierfer koum, eng Zäit, wou de klenge Mann no joerhonnertlaanger Kniechtschaaft esou wäit war, datt en nieft dem Kampf ëm d’deeglecht Brout, sech op eppes aneschters konnt besënnen, eppes wat méi héich luch. Et wor eng Zäit, wou d’Léift zum Gesank an zur Musek hei am Land vun Idealiste propajéiert gouf.

Deen neie Veräin krut den Numm “Fanfare de Schuttrange” an en éischte provisoresche Comité, mat den onvergeessleche Memberen Nic. Schuller, Jean Olinger, Jean Arendt, Mathias Schummers, Jean Bertrand, Misch Decker, Jean Strasser, Michel Hilger an Nic. Gaffinet gouf mat der Leedong vun de Geschäfter un d’Wierk gesat, Instrumenter goufen ugeschaf, an deen deemolegen Dirigent vun der Leidelenger Fanfare, den Här Paulus, huet der 30 Mann staarker Equipe déi éischt Noute bäibruecht.

1953 - Virum Museksbau zu Schëtter

Eis Présidenten

 • Olinger Jean
 • Schummers Mathias
 • Theisen Jean
 • Schuller Nicolas
 • Gaasch Pierre
 • Altmann Mathias
 • Hellers Victor
 • Schmit Armand
 • Frantzen Arseène
 • Hornick Henri
 • Willems Alphonse
 • Waldbillig Mathias
 • Molitor Emile
 • Weber Emil
 • Kirsch Léon
 • Raach Jeannot
 • Schaul Jean-Paul

Eis Dirigenten

 • Paulus
 • Obertin François
 • Haagen
 • Poncin
 • Reinert
 • Crombelini
 • Zahlen
 • Koster
 • Mettenhoven
 • Mootz Ady
 • Jost Fred
 • Scheffen René
 • Straus Lucien
 • Haag Georges
 • Hoffmann Claude
 • Mattern Claude
 • Weber Claude (intérim)
 • Bley Lucien
 • Hoffmann Romain
 • De Bouw Rudi